دوره ها
تشکل های علمی و صنفی
دعوت های خاص
  • نمشسالمشنست
  • نتانکامانم
  • یتیبتلیتا
  • طبتابلابیلا
  • jmljl
  • lkjl;kjl;jl;

\xdvsdfsf

مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: آیت الله سهرابی
کلیدواژه ها : مراكز درماني خصوصي - اعضاي هيأت علمي - دانشجو
: 5231
: 14
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: استفاده آموزشي از فضاهاي درماني خصوصي اعضاي هيأت علمي به عنوان يكي از راهكارهاي براي حضور دانشجو در عرصه جامعه و آشنايي بيشتر آنها با چگونگي درمان پيشنهاد شده است، اين مطالعه با هدف بررسي نظرات مسؤولين و اعضاي هيأت علمي باليني در بكارگيري مراكز درماني خصوصي براي آموزش دانشجويان انجام گرديد.روشها: اين مطالعه توصيفي بر روي كليه اعضاي هيأت علمي باليني دانشگاه كه داراي مطب خصوصي بودند، انجام گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامهاي حاوي 20 سؤال در مورد بكارگيري مراكز درماني خصوصي و با استفاده از مقياس پنج درجه ليكرت بود. تجزيه و تحليل آماري دادهها با استفاده از شيوههاي آمار توصيفي، t-test و پيرسون با نرمافزار SPSS انجام شد.نتايج: در كل 173 نفر پرسشنامههاي تكميل شده را بازگرداندند. ميانگين نمره كل پرسشنامهها 78/002/3 از نمره 5 بود. تأثير آموزش در مطب بر شناخت آينده شغلي دانشجويان، آموزش موارد جديد به آنها، و تقويت پژوهش در علوم پزشكي، بالاترين موافق را داشت. بيشتر پاسخدهندگان معتقد بودند كه آموزش در مطب باعث كاهش درآمد مراكز خصوصي، كاهش تعداد بيماران اين مراكز و همچنين كاهش اعتماد بيماران به پزشك ميشود.نتيجهگيري: اعضاي هيأت علمي معتقد بودند كه استفاده از مراكز درماني خصوصي ميتواند موجب بهبود آموزش كارآموزان، كارورزان و دستياران گردد ولي با نگاهي به نمره ميانگين كل ميتوان دريافت كه ديد كلي آنان چندان مثبت نيست. توصيه ميگردد مطالعات مداخلهاي پيرامون تأثير آموزش در مراكز درماني خصوصي بر دانش و مهارت فراگيران انجام گيرد.
نویسندگان: مهرزاد بحتوئی, کتایون وحدت, مریم توکلی, فاطمه دالکی
کلیدواژه ها : عفونت ادراري - حساسيت آنتي بيوتيكي - بزرگسالان - اشرشياکلي - استافيلوکوک
: 11109
: 21
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: عفونت دستگاه ادراري يكي از شايع ترين بيماري هاي عفوني شناخته شده در بيماران سرپايي و بستري در بيمارستان است. از اين رو شناخت عوامل مولد اين عفونت و درمان صحيح آن، از به وجود آمدن عوارض مربوط به اين بيماري جلوگيري مي كند. هدف از مطالعه حاضر, شناخت حساسيت آنتي بيوتيكي ميكروارگانيسم هاي شايع به وجود آورنده عفونت ادراري در شهر بوشهر در سال 1385 است. مواد و روشها: در اين مطالعه گذشته نگر، نمونه ادراري 2000 بيمار مراجعه كننده به صورت سرپايي به آزمايشگاه هاي معتبر سطح شهر بوشهر در سال 1385 جمع آوري گرديد و نتايج حاصل از كشت ادراري پس از مطابقت با نتايج آناليز ادراري و حذف موارد با آناليز ادراري نرمال، مورد استفاده قرار گرفت و نتايج حاصل از سنجش حساسيت ضد ميكروبي عوامل مولد عفونت ادراري كه به روش disc diffusion انجام شده بود, ثبت گرديد. يافتهها: شيوع عفونت ادراري در زنان (8/85 درصد) بالاتر بود. شايعترين عوامل مولد عفونت ادراري، اشرشياكلي (2/40 درصد) و سپس استافيلوكوكها (7/23 درصد) بودند؛ ساير ارگانيسمها شامل كلبسيلا (8/20 درصد) و انتروباكتر (0/12 درصد) به ترتيب ردههاي بعدي را به خود اختصاص دادند. در 4/3 درصد از بيماران، گروهي از ميكروارگانيسمها شامل سراشيا، سودوموناس، سيتروباكتر، اسينتوباكتر و پروتئوس جدا شدند كه تحت عنوان گروه متفرقه نام گذاري شدند. اشرشياكلي كه شايع ترين عامل مولد عفونت ادراري بود، بيشترين حساسيت ضد ميكروبي را نسبت به نسل 3 سفالوسپورينها (1/88 درصد) و بيشترين مقاومت را نسبت به وانكومايسين (1/97درصد) داشته است. گروه استافيلوكوكها حساسيت قابل توجهاي نسبت به آمينوگليكوزيدها (3/94 درصد) و بيشترين ميزان مقاومت را نسبت به نسل 3 سفالوسپورينها (4/67 درصد) از خود نشان داد. نتيجه گيري: شايعترين عامل مولد عفونت ادراري در شهر بوشهر اشرشياكلي است كه حساسيت قابل توجهي نسبت به نسل 3 سفالوسپورينها دارد و دومين ارگانيسم شايع كه استافيلوكوكها هستند نيز بالاترين حساسيت ضد ميكروبي را نسبت به آمينوگليكوزيدها دارند.

: 3842
: 0
: 0
ایندکس شده در :
چکيدهمقدمه: بيماری انسدادی مزمن ريوی يکی از علل اصلی مرگ و مير در کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته است که ميزان مرگ و مير ناشی از آن در حال افزايش است. هدف از اين مطالعه بررسی توزيع فراوانی عوامل خطرساز (Chronic obstructive pulmonary disease )COPD و تأثير آنها بر شدت بيماری در بيماران بستری در بخش داخلی بيمارستان های شهيد صدوقی و شهدای کارگر يزد است. روش مطالعه: مطالعه از نوع توصيفی است و نمونهها، به روش Case Series جمع آوری شده و شامل بيماران بستری در بخش داخلی اين دو بيمارستان در طول سال 1385 و به تعداد 300 نفر می باشد.نتايج: 34/81% از بيماران مرد و 66/18% زن بودند. بيشترين توزيع فراوانی در گروه سنی 74-65 سال بود(34/41%). 7/18% تنها ريسک فاکتورشان سيگار بود6/43% تنها ريسک فاکتورشان شغل مرتبط(کشاورزی،نانوايی،مقنی،معدن کاری، کارگر صنعتی و نساجی) و %35 هر دو ريسک فاکتور را داشتند. 7/2% تنها ريسک فاکتورشان بيماری زمينه ای(آسم، آلرژی، سل،سابقه تماس با مواد شيميايی و جنگی) بود. 55% بيماران تنها يک ريسک فاکتور داشتند. 7/77% بيماران شغل مرتبط با COPD داشتند. شايع ترين شغل به طور کلی کشاورزی (3/52%) بود. ولی در مردان، کشاورزی(5/54% مردان) و در زنان نانوايی (4/46% زنان) بود. شايع ترين بيماری زمينهای مرتبط با COPD سابقه آلرژی (3/9%) بود. تعداد ريسک فاکتورها و طول مدت شروع علايم بيماری دو فاکتوری بودند که بر شدت بيماری بر اساس معيارهايGOLD ، تأثير مستقيم داشتند. در حالی که نوع شغل، ريسک فاکتورهای مختلف به تنهايی و جنس بر شدت بيماری اثری نداشتند. ميانگين FEV1 در دو جنس تفاوت معنی داری نداشت(57/16±74/35). هيچ يک از بيماران اسپيرومتری مرحله 1 نداشتند.نتيجه گيری : سابقه شغل مرتبط با COPD نسبت به ساير ريسک فاکتورها در هر دو جنس از فراوانی بيشتری برخوردار بود(در مردان کشاورزی و در زنان نانوايی) که اهميت بالای مشاغل مرتبط با COPD در بروز بيماری و لزوم توجه بيشتر به اين گروهها را نشان می دهد. بيش از نيمی از بيماران سابقه مصرف سيگار داشتند که انجام اسپيرو متری در اين گروه جهت غربالگری توصيه می شود. عليرغم اهميت بالای عوامل خطرساز در ايجاد بيماری هر کدام از آنها به تنهايی تأثير قابل ملاحظه ای بر شدت بيماری ندارند ولی ترکيب اين علل باعث تشديدآن می شود. با افزايش زمان بيماری و در نتيجه تشديد آن نياز به مراقبتهای درمانی جدی تر و برنامه های بازتوانی و حمايت های عاطفی خانواده و اجتماع بيشتر می شود.
اخبار و تازه ها :
  • همایش معاونین پژوهشی
    تالبتمالبنتبتلبتا